Ända fram till revision

Komplett årsredovisning som uppfyller alla lagkrav och som ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

För alla aktiebolag och för vissa handelsbolag, kommanditbolag, föreningar och stiftelser måste årsredovisning och i vissa fall koncernredovisning upprättas. Den skall förutom balans- och resultaträkning innehålla förvaltningsberättelse och noter som förklarar vissa uppgifter. Årsredovisningen skall senast sju månader efter bokslut vara insänt till Bolagsverket med fastställelseintyg, i förekommande fall revisionsberättelse och i vissa fall årsstämmoprotokoll.

Vi ser till att upprätta handlingarna i tid och enligt gällande rekommendationer.

Vi kan också hjälpa dig få kontakt med auktoriserad revisor om du önskar det.